از غرور تا جنون | شبنم

نام_رمان: #از_غرور_تا_جنون

نویسنده:#شبنم

ژانر:#عاشقانه #انتقامی

خلاصه رمان از غرور تا جنون  :

داستان راجع به پسری هوس باز وسنگدل. پسری که واسه یه شب هیجان دست به هرکاری میزنه حتی به قیمت جونش! پسری به نام کارِن! دختری مغرور، لجباز وخودخواه، دختری عاشق خانواده وموقعیت مالی.. دختری به نام دایانا! کارن ودایانا سرراه هم قرار میگیرن، غافل ازاینکه…

قسمتی از متن رمان از غرور تا جنون :

بادیدن قیافه ی مهران و لبخند های ترسناکش شکه شدم وچند قدم به عقب رفتم!!
چشمه یک دفعه ای تغییر رنگ داد وآب تبدیل به خون شد!!
باوحشت گفتم: اینجا چه خبره؟؟؟
صدایی پشت سرم گفت: توخونشو ریختی! توباعث مرگش شدی!!
برگشتم! شیرین باهمون دستبند ها وزنجیربه پاهاش پشت سرم ایستاده بود!!
باوحشت فریاد کشیدم! از مرگ چه کسی حرف میزنید!
مهران بادست به سمتی اشاره کرد وگفت: توکشتیش!!
برگشتم وبه مسیر اشاره شده نگاه کردم! مجتبی بود که به دار کشیده شده بود!!
چنان عربده ای کشیدم که باعث شد از اون کابوس لعنتی بیرون بیام وازخواب بپرم!!!
سریع به سمت کلید برق خیز برداشتم وهمه ی المپ هارو روشن کردم!
دهنم خشک شده بود!
_این دیگه چه خوابی بود! داشتم سکته میکردم! خدایا به خیر بگذرون!
بعداز خوردن آب صدقه دادم ودعا کردم اتفاقی واسه مهران نیفتاده باشه!دانلودستان