باغ سیب|افسون امینیان

نام_رمان#باغ_سیب

نویسنده:#افسون_امینیان

ژانر:#اجتماعی #عاشقانه

خلاصه رمان باغ سیب

دانلود رمان باغ سیب:روایتگر دختری هست به نام گیسو که علاقه ی وافری به نوشتن رمان داره و در سر آرزوی نویسنده شدن …
با نوشتن اولین رمان بلندش داستان زندگی خودش به گونه ای دیگر رقم می خوره و در گردش چرخ و فلک روزگار عشقی ناب رو تجربه میکنه …
رمان موضوعی اجتماعی داره ، البته عاشقونه ای آروم با پایانی خوب
باغ سیب

 قسمتی از متن رمان باغ سیب:

ﺧﻮﻧﮫ ﺳﯿﺐ ﺳﺮﺧﯽ ﻗﻞ ﻗﻞ ﮐﻨﺎن ﻣﯽ رﻓﺖ ﺟﺴﺘﯽ ﻣﯽ زﻧﮫ و ﺳﯿﺐ رو از آب ﻣﯽ ﮔﯿﺮه و ﮔﺎز ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﮫ ﺳﯿﺐ ﺳﺮخ ﻣﯽ زﻧﮫ و ﺑﺎ ﻟﺬت اون رو ﻣﯽ ﺧﻮره و ﻧﮑﻨﮫ ﺻﺎﺣﺒﺶ راﺿﯽ »ﯾﮏ دﻓﻌﮫ ﺑﺎ ﺧﻮدش ﻣﯽ ﮔﮫ دل ﻧﮕﺮون ﭘﺮﺳﻮن ﭘﺮﺳﻮن ﺻﺎﺣﺐ « ﻧﺒﺎﺷﮫ !….؟ ﺑﺎغ رو ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﮫ و ازش ﺣﻼﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﮫ .. ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺎغ ﺑﮭﺶ ﻣﯽ ﮔﮫ ﺣﻼﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﻣﻦ ﮐﮫ از زﺷﺘﯽ ﺷُﮭﺮه ی ﺷَﮭﺮه رو ﺑﮫ «!….ﻋﻘﺪ ﺧﻮدت در ﺑﯿﺎری ﺑﺮزو ﺗﻤﺎم ﺣﻮاﺳﺶ ﭘﯽ ﮔﻼب ﺧﺎﻧﻮم ﺑﻮد و ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﮔﯿﻼﺳﯽ ﺑﮫ دھﺎن ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ، ﺑﺮﯾﺪه ﺑﺮﯾﺪه ﮔﻔﺖ: «!….ﺧﺎﻧﻮم ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻧﺎﻣﺮدﯾﮫ » ﺧﻨﺪه ﻣﮭﻤﺎن ﻟﺒﮭﺎ ﺷﺪ ، ﻓﺮھﻨﮓ ﮐﻮﺗﺎه و ﮔﺬار ﻧﮕﺎھﺶ را ﺑﮫ ﮔﯿﺴﻮ داد و دﻟﺶ رﻓﺖ ﺑﺮای ﺧﻨﺪه ای ﮐﮫ ﭘﺮواﻧﮫ وار روی ﻟﺒﮭﺎﯾﺶ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد ، ﺑﺎ ﺻﺪای ﮔﻼب ﺧﺎﻧﻮم ﻧﮕﺎھﺶ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ او ﺑﺮﮔﺸﺖ: ﮔﻼب ﺧﺎﻧﻮم ﭼﺸﻢ ﻏﺮه ای ﺟﺎﻧﺎﻧﮫ ﺧﺮج ﺑﺮزو ﮐﺮد و اداﻣﮫ داد:

ﻣﻠﮏ ﺧﺎن ﮐﮫ ﺟﻮون ﺑﺎ اﯾﻤﺎن و ﺧﺪا ﺗﺮﺳﯽ » ﺑﻮد ، ﺣﻼل و ﺣﺮوم ﺳﺮش ﻣﯽ ﺷﺪ ، ﺗﺮدﯾﺪ ھﺎش رو ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ و ﻗﺒﻮل ﮐﺮد !وﻗﺘﯽ ﻋﺎﻗﺪ اوﻣﺪ و اون ھﺎ رو ﺑﮫ ﻋﻘﺪ ھﻢ در آورد و ﭼﺎدر ﺳﻔﯿﺪ ﻋﺮوﺳﺶ رو ﺑﺎﻻ زد دﯾﺪﮐﮫ ﯾﮫ دﺧﺘﺮ ﻣﺜﻞ ﭘﻨﺠﮫ ی آﻓﺘﺎب روﺑﺮوش ﻧﺸﺴﺘﮫ و ﺻﻮرت ﻗﺮص ﻣﺎھﺶ از زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﯽ درﺧﺸﮫ !….ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺎغ ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﭘﺪر زﻧﺶ ﺑﻮد ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮده و ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺎغ ﺑﮭﺶ ﻣﯽ ﮔﮫ

..دﺧﺘﺮم از ﺧﻮﺷﮕﻠﯽ ﺧﻮاھﺎن زﯾﺎدی داﺷﺖ وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﯾﮫ ﺟﻮون ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﻣﯽ ﮔﺸﺘﻢ ﮐﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﮫ دﻧﯿﺎش رو ﺑﺮای آﺑﺎدی آﺧﺮﺗﺶ ﺑﻔﺮوﺷﮫ …ﮐﮫ ﺧﺪا ﺗﻮ رو ﺳﺮ راھﻢ ﻗﺮار «…. داد ….>

اﯾﻦ ھﻢ ﻣﺰد و ﭘﺎداش اﯾﻤﺎﻧﺖ ھﻤﮫ ﺑﺎ ﻟﺬت ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ ﮔﻮش در ﺧﻠﺴﮫ ای ﻧﺮم ﻓﺮو رﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ، و ﻗﺘﯽ ﺑﮫ آﺧﺮ ﻗﺼﮫ ﮐﮫ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺳﺎز دﻟﺸﺎن ﮐﻮک ﮐﻮک ﺑﻮد …. ﺑﺮزو ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺪی ﭘﺮ ﺗﯿﺸﺮﺗﺶ را ﻗﺪری ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮد ، ﺧﻢ ﺷﺪ و ﮔﯿﻼس ھﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه را داﺧﻞ آن رﯾﺨﺖ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﺪ رو ﺑﮫ ﺣﺎج ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻔﺖ: ﺣﺎج ﺧﺎﻧﻮم ﻣﻦ رﻓﺘﻢ ﺣﻼﻟﯿﺖ ﺑﻄﻠﺒﻢ ….ﻓﻘﻂدانلودستان