تیری در مسیر (جلد یک ) | سعیده نعیمی

نام_رمان: #تیری_در_مسیر

نویسنده: #سعیده_نعیمی

ژانر: #عاشقانه #پلیسی #معمایی

رمان سیبل (جلد دوم تیری در مسیر ) | سعیده نعیمی

خلاصه رمان تیری در مسیر :

داستان از جایی آغاز میشود که دختری به نام ترمه قصد دزدی از فردی به نام مهرداد سنایی را دارد. 
این دزدی با هدف طرح ریزی شده و در ادامه پرده از رازهایی در زندگی آنها برداشته میشود.

قسمتی از متن رمان تیری در مسیر :

بلافاصله مغزم شروع به پردازش کرد و آماده شدم برای دفاع از خودم آهسته یکی از پاهامو پایین گذاشتم پای دوممو هم روی زمین گذاشتم .

اشاره کردکه برم جلوتر و خودش عقب عقب رفت.منتظر کوچکترین غفلت از سوی اون بودم تا کارشو بسازم، که یکی دیگه از پشت اسلحهای

روی کمرم گذاشت. از گوشه چشم راننده رو دیدم که با سوراخی روی شقیقهاش کشته شده دوباره ذهنمو فعال کردم تا با وجود دو مرد مسلح

راهی برای فرار کردن پیداکنم .نفر سوم که به سمتم اومد تمام امیدمو از دست دادم.مرد سوم دستامو از پشت گرفتو با خودش به سمت ون

نقره ای رنگی کشید اول از همه با چشم بند دیدمو کور کردند وبا طناب دستامو بستند. لبمو تر کردم:-کی هستین؟ازم چی میخواهین؟

هیچکس جوابی نداد. دونفر چفتم نشستند صدایی شنیدم که به راننده گفت:
-حرکت کن
گوشامو خوب تیز کردم تا هرچیزی رو که ممکن بود بهم سرنخی بده که بفهمم کین و چرا منو گروگان گرفتنو بشنوم
به ساعت نکشیده ماشین جایی ایستاد. با خشونت منو بیرون کشیدندو سوار یه ماشین دیگه کردند.باز پرسیدم:
-یکی به من بگه اینجا چخبره؟آدم کی هستین؟