حال ما خوب می‌شود؟| sherry.si

نام_رمان:#حال_ما_خوب_می‌شود؟

نویسنده:#sherry.si

ژانر: #عاشقانه #تراژدی #جنایی

خلاصه رمان حال ما خوب می‌شود؟
حال ما خوب می شود درمورد خانواده‌هایی است که باهم دوست هستند و فرزندانشان از کودکی باهم بزرگ شده‌اند و وابستگی زیادی نسبت به هم دارند. خانواده‌های‌ فروتن و پایدار به‌خاطر شغلشان ساکن شهر مارسی در فرانسه هستند. جاسمین فروتن، دختری ماجراجو و پرجنب‌وجوش، همراه با برادرهای پایدار، از تک‌تک لحظات زندگی‌اش لـ*ـذت می‌برد. آن‌ها غرق در دنیایی که جدایی در آن معنایی ندارد، روزهایشان را می‌گذرانند؛ بی‌خبر از آنکه همه‌چیز قرار نیست به میل آن‌ها پیش برود. وقتی سرنوشت، او را که از بیماری وحشتناکی رنج می‌برد، مقابل یک آدم‌کش قرار می‌دهد، چه اتفاقی می‌افتد؟

قسمنی از متن رمان حال ما خوب می‌شود؟ :

شبیه دیباج میشود؟ سیگارش را روی زمین میاندازد و با کف کتانیاش له میکند.
همین حاا هم مثل دیباج است؛ این خون کثیف نسل به نسل در رگهایشان تزریق
شده است و هیچکس نمیتواند دیباجها را تغییر دهد .
احمد وارد اتاق میشود .

د – تو که هنوز اینجایی! پاشو دو ساعت دیگه پرواز داری. شاهوند منتظر یه درس
حسابیه .
***
یک هفته از آن مسیجی که نصفهشب تنش را لرزانده بود گذشته و شکش به نآ
پسر از بین رفته است. اگر او بود تا حاا باید پیدایش میشد و حاا پشت پنجرهی
کاس که قطرات باران رویش خشک شده ایستاده است .

این هفته حتماً باید پیش مهشید برود، جلساتش عقب افتاده است. صدای چرخهای
صنعتی که ب چهها پشتسرش مشغول دوختن هستند روی مغزش فشار میآورد .
دلش برای بانو و فرهان تنگ شده است. آخرین باری که با بانو حرف زده بود
دعوایشان شده بود. با فرهان خیلی وقت بود که صحبت نکرده بود. تنها ارتباطی که
میانشان بود واریز پولهایی بود که فرهان برایش میفرستاد .

آتنا برای کمک صدایش میکند. بهسمت بچهها میرود و تمرکزش را بهکار میدهد.
خودش را با بچهها و آن چرخهای پرسروصدا مشغول میکند .

بعد از تمام شدن کاس، همراه یگانه بهسمت خانه میروند. به اصرار یگانه این بار
برای شام بهجای فست فود، جوجه و کباب حاضری م یخرند .
بعد از شام جلوی تلوزیون ولو میشوند. یگانه زیرچشمی نگاهش میکند .
– جاسمین، میگم نمیخوای یه فکری به حال موهات کنی؟ خیلی نامرتب و

بلند ش دن
و رنگ موهات هم خیلی داغون شده. آخر هفته بریم آرایشگاه یهکم صفا بدیم؟دانلودستان