نام رمان: رقص دل

نویسنده: فرنوش گل محمدی (miss farnoosh)

ژانر: اجتماعی – عاشقانه

خلاصه :

آیلار صدر.. یه دخترِ آروم..که دنیای دخترونه و شیطنتهاش به دلیل بیماریش کم رنگ تر از بقیه شده… طی سالهای متوالی کمبود های روحی زیادی رو سپری کرده.در این بین، تنش های اخیر اونو عصبی تر از هر وقتی کرده
اما نتیجه این تنهایی در اواخر خودشو ببشتر به رخ میکشه.. آشنایی با یه فرد جدید!
یه ادم.. که در کنار غرور و صلابتش حامی خوبی میتونه باشه .. محکمه..پخته و تجربه دیده ست …یه حامی که وجودش میتونه سراسر از حسهای خوب باشه..
و همین باعث میشه تا فصل جدیدی از کتاب زندگی آیلار با تمام اتفاقات گوناگونش رقم بخوره.

مقدمه :

باران که ببارد …..
عطش قطره ها بر زمین سیلی میزند
طنین بودنت را جایی کنار گوشهایم زمزمه کـن
برای ر*ق*ص و پرواز دلم ،
این زمین
فقط
ساز صدایت را کم دارد
تو ملودی هارا بنواز
من دلم را پابه پایت
همگام میرقصانم
:. رقــص دل :.
معنی حقیقی لالایی وقتی برام به واقعیت تبدیل و تداعی میشد که خانم سعادت دبیر ادبیات با اون صدای نازک و ریزش در حالیکه به اطرافش کوچکترین توجهی نداشت و تو عمق شعر غرق شده بود هر بیت رو با شور و هوای خاصی خاصی میخوند:
– سینه از اتش دل در غم جانانه بسوخت
اتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت
تنم از واسطه دلبر دوری بگداخت
جانم از اتش مهرخ جانانه بسوخت
نگاه اخرم با دیدن جمعیتی از دختران سورمه ای پوش به خواب رفته یا در حال چرت مصادف شد، کمی بعد پلکام با سنگینی خاصی روی هم افتاد و منم به اون جمعیت اضافه شدم
***
بند کوله ام رو روی دوشم جابه جا کردم و سویی شرت طوسی رنگم رو روی دستام انداختم و با قدمای اروم از کلاس خارج شدم
صدای جیغ و خنده و همهمهه دخترای جوون تو سالن پخش میشد عده ای از سال پایینی ها میدویدند و جیغ کشون از در خارج میشدند، اما من اروم تر از همه اونها قدم هامو یکی بعد از دیگری برمیداشتم
انقدر اروم که گاهی فکر میکردم لاک پشت از من سریع تر حرکت میکنه!!
طی مدت کوتاهی حیاط خالی از هر دختر سورمه ای پوش شد!
خب…تند رفتن نه تنها برای من فایده ای نداشت بلکه باعث به خطر افتادن جون خودم هم میشد چیزی که این روزا به کابوس تغییر ناپذیرم تبدیل شده بود.
جدا از این مسئله… برای کی گام بلند برمیداشتم تا به خونه برسم؟ برای مادرم؟
برای دست پخت خورشت بادمجانی که مدتها بود طعمش از یادم رفته بود؟
یا برای عطر محبت اغوش پدری که سالها بود رنگش رو از یاد برده بودم؟
به سر خیابون رسیده بودم..اه عمیقی از ته سینم به بیرون رها شد. سرانگشتی حساب کردم فقط چند دقیقه دیگه تا خونه باقی مونده. با این فکر بند کوله ام رو روی دوشم جابه جا کردم و از خیابون رد شدم
***
با کلید توی دستم در خونه رو باز کردم …
مثل همیشه سوت و کور، به دور از هربوی مدهوش کننده و خوشایند غذایی!!
این بار با حرص کتونی های لژ دارم رو از پام دراوردم و به گوشه ای پرتاب کردم در رو هم محکم تر از قبل بهم کوبیدم!!
سویی و چرت و کوله رو همزمان وسط خونه پرتاب کردم و خودمم همونجا ایستادم!
نگاهم معطوف تلویزیونی شد که صفحه سیاه و گرده های خاک نشسته روش نشون میداد که مدت زیادیه ازش استفاده نشده!
دستامو از هم باز کردم و مثل دیوونه ها بلند بلند صدا کردم:
سلام مامان! سلام خونــه! سلام کانون گرم و مهرانگیز خانواده!
به حرف اخرم پوزخندی زدم! صدای ضعف شکمم بلند شد بی اعتنا بهش خودمو روی نیم فرش پهن کردم و با تنظیم کوله زیر سرم چشمامو بستم..انگار اون نیم چرت سر کلاس دلیل بیشتر خستگیم شده بود.جنین وار تو خودم جمع شدمو طولی نکشید که خواب به چشمام کاملا غلبه کرد
***
با صدای زمزمه اشنایی به دنیای اطرافم پرت شدم:
-چرا؟
-….
– باهاشون صحبت کردم جواب قطعی ای بهم ندادن!
-…. – امشب ساعت ده بیا یه فکری به حالش میکنیم!
-…
-خیله خب بهت زنگ میزنم..فعلا عزیزم
سایه ای روی سرم افتاد: -ای بابا تو چرا اینجا خوابیدی؟ آیلار..پاشو برو تو اتاقت بخواب… آیلار!
چشمامو باز کردم:
-بیدار شدی؟لباساتم که عوض نکردی! پاشو تو اتاقت بخواب!
نفس عمیقی کشیدم و جا به جا شدم.