دلداده | افــــســــ❤️ـــون

نام رمان:#دلداده

نویسنده: #افــــســــ❤️ـــون
ژانر:#عاشقانه#کلکلی

خلاصه رمان دلداده:

رمان درباره دختر شیطون و پولداریه که تو یه خانواده ازاد بزرگ شده و پسری #تقریبا مذهبی از یه خانواده متوسط..این دو نفر برای پایان نامه مشترک انتخاب میشن..

قسمتی از متن رمان دلداده :

صبح با صدای زنگ گوشیم از خواب پریدم. با چشمای خمار،به زور یکی از شمامو باز کردم و نگاهی به گوشی آیفونم)فقط میخواستم بدونید منم
انداختم قطعش کردم و با هرس زیرلب گفتم:اه گندت بزنن نهال ر*ی*د*ی تو خوابم )

 آیفون دارم…عقده ایم خودتونید ? کرم داری
اینموقع زنگ میزنی.!!

چندتا فوش پدرومادرم به روح پر فتوح نهال و جدو ابادش دادم و خواستم دوباره بخوابم که یهو یادم اومد ای دل غافل
امروز کلاس دارم اونم با کی؟! همتی چلغوز که ایشالله خبرشو برام بیارن) با عرض معذرت از همه همتی ها و استادان گرامی ? ( یه چندتا فوشم

به استاد گرامی و دانشگاه و درس کلا هر عاملی که باعث شد من از خواب نازنینم بیدارشم دادم.

بالاخره با کلی گشاد بازی از تخت گرمو نرمم
دل کندم وبلند شدم ولی همچنان با حسرت به تخت خوشگل سفید رنگم که با مظلومیتتو چشام زل زده بود و میگفت بیا رو من بخواب نگاه
میکردم..ولی با فکر به این که دانشگام دیر شده یه چشم غره ای به تختم رفتم)خلو چله ? ( و با کله پریدم تو دستشویی..بعد از یه شاش
سرپاهی رفتم که اماده شم…نگاهی به کمد بزرگم که یه طرف دیوارو گرفته بود و انواع و اقسام لباسا توش بود کردم و بعد از کلی تفکر یه
مانتوی مشکی قرمز)نمیگم خیلی بهم میومد چون تعریف از خود نباشه همه چی بهم میاد – ?

 و یه شلوار لی مشکی کشیدم بیرون و تند تند پوشیدم..

رژ قرمزمو از روی میز توالت برداشتم و یه کوچولو رو ل*ب*م کشیدم..یه خط چشم نازکم دور تا دور چشمای خاکستری درشتم
کشیدم که از ای بی روحی دراد.! موهای قهوه ای روشنمو تا جایی که میتونستم و حراست عزیز و زحمتکش اجازه میداد بالا بردم و با کش

بستم.. مقنعه مشکیمو سرم کردم و یکم از موهامو به صورت کج بیرون گذاشتم) اووف چه تیکه ای شدم..بخورم خودمو ? ( از ب*و*س
فرستادن که خوشم نمیومد ولی یه لگد چرخشی واسه خودم تو اینه فریتادم…کوله قرمز مشکیمو از زیر تخت برداشتم و با عجله از اتاق زدم –
بیرون..از پله ها که ماشالا کمم نبود میخواستم بیام پایین که بیخیال شدمو از رو نرده سر خوردم پایین..همینطور که داشتم کفشامو میپوشیدم رو
به زهرا خانوم با صدای بلند جوری که از هپروت در بیاد)بدبخت تو کف حرکت النا بود ?دانلودستان