رهایم نکن| asma.M

نام_رمان: #رهایم_نکن

نویسنده:asma.M

ژانر:#عاشقانه #پلیسی

خلاصه رمان رهایم نکن :

رﻣﺎن رﻫﺎﯾﻢ ﻧﮑﻦ ﻗﺼﻪ ﻋﺸﻖ دﺧﺘﺮی ﺑﻪ اﺳﻢ رﻫﺎﺳﺖ. دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اش(اﻣﯿﺮ) ﺑﮕﻪ دوﺳﺘﺶ داره. اﺗﻔﺎﻗﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺎد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻪ رﻫﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﻪ اﻣﯿﺮ ﮐﻪ ﺳﺮﮔﺮد ﻣﺒﺎرزه  در ﺟﺮﯾﺎن دوﺳﺘﯽ رﻫﺎ ﺑﺎ دﺧﺘﺮی ﺑﻪ اﺳﻢ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪره ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺸﻪ و ﺑﺎﻫﺎش ﺗﻮی ﻣﺘﻼﺷﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻪ.
. اﺗﻔﺎﻗﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺎد ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﺷﻦ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺤﺮم ﺷﻦ و اداﻣﻪ داﺳﺘﺎن  ﺗﻮی ﻣﺪت ﻫﻤﮑﺎری رﻫﺎ و اﻣﯿﺮ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮش.

 

 قسمتی از متن رمان رهایم نکن :

  ﮐﻤﯽ ﮐﻨﺎر زدم و ﺑﻪ ﺑﯿﺮونﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮه واﯾﺴﺘﺎدم و ﭘﺮده ی ﺿﺨﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﮐﻞ ﭘﻨﺠﺮه رو ﭘﻮﺷﻮﻧﺪه و اﺗﺎق رو ﺗﺎرﯾﮏ ﮐﺮده ﺑﻮد رو ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم.
ﺣﯿﺎط ﺧﻮﻧﻪ ﻣﺎ از اﯾﻨﺠﺎ ﭘﯿﺪا ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ دوﺗﺎ ﺣﯿﺎط دﯾﮕﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻮش ﭘﺎرک ﺷﺪه ﺑﻮد.
رو ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﺷﻤﺎره ﻣﺎﻣﺎن رو ﮔﺮﻓﺘﻢ و وﻗﺘﯽ دﯾﺪم ﺟﻮاب ﻧﻤﯿﺪه ﺑﺮاش ﭘﯿﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ رو رﻫﺎ ﮐﺮدم و

  ﭘﺮده ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺧﺮ ﺷﺐ ﺧﻮﻧﻪ اﻣﯿﺮ ﻣﯽ ﻣﻮﻧﻢ و ﻧﮕﺮاﻧﻢ ﻧﺒﺎﺷﻪ.
دوﺳﺖ ِ ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﺗﻮ اﺗﺎق ﺗﺎرﯾﮏ و رو ﺗﺨﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻮی ﻋﻄﺮ اﻣﯿﺮ رو ﻣﯿﺪاد ﺣﺲ ﺧﻮﺑﯽ رو ﺑﻬﻢ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﺮد، ﺣﺲ ﺷﯿﺮﯾﻦ.

  !داﺷﺘﻦﺳﺮم رو روی ﺑﺎﻟﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﺑﺎ ﯾﻪ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ رﯾﻪ ام رو ﭘﺮ از ﻋﻄﺮ وﺟﻮدش ﮐﺮدم.

 . ﺗﻮ دﻟﻢ از ﻟﯿﻼ ﺧﺎﻧﻢ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻧﺬاﺷﺖ ﺑﺮم ﺧﻮﻧﻪ و ﭼﺸﻤﺎم رو ﺑﺴﺘﻢ و ﺧﻮاﺑﯿﺪم
ﮔﻮﺷﯽ دم ﮔﻮﺷﺶ ﺑﻮد و ﺗﻮی ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪاری ﺑﻮدم و ﺻﺪای اﻣﯿﺮ رو ﺗﻮ ﺑﯿﺪاری ﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪم و ﺧﻮدش رو ﺗﻮ ﺧﻮاب

ﻣﯿﺪﯾﺪم ﺑﺎ اﻟﻨﺎز ﺣﺮف ﻣﯿﺰد وﻟﯽ اﺳﻢ ﮐﺲ دﯾﮕﻪ.

ای رو ﺻﺪا ﻣﯿﺰد و ﻣﯽ ﮔﻔﺖ: ﻓﺮﻫﺎد ﺟﺎن ﺧﻮدت ﯾﻪ ﮐﺎرﯾﺶ ﺑﮑﻦ ﻣﻦ ﺗﺎزه رﺳﯿﺪم ﺧﻮﻧﻪ.

. ﺻﺪای ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن در رو ﺷﻨﯿﺪم .ﻣﯿﺰﻧﻢ…

ﺑﻬﺖ زﻧﮓ …ﻓﺮﻫﺎد دﺳﺖ دادن و ﺑﺎزم ﺻﺪاش رو ﺗﻮ ﺑﯿﺪاری ﺷﻨﯿﺪم

  اﻟﻨﺎز اوﻣﺪ ﺗﻮ اﺗﺎق و ﺑﺎﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺳﺮش رو ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻟﺒﺎی اﻟﻨﺎز ﺧﻢ ﮐﺮد و…

   اﻟﻨﺎز ﺧﻮدش رو ﺑﻬﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮد و ﻫﻤﻮ ﺑﻐﻞ ﮐﺮدن اﻣﯿﺮ دﺳﺖ دور ﮐﻤﺮ اﻟﻨﺎز  

ﺑﻬﺶ آروم ﻧﺰدﯾﮑﺶ ﺷﺪ،ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﺷﺪن.
 ﺧﻮرد و رو ﮔﻮﺷﻢ ﺗﻤﻮم ﺷﺪ ُ اﺷﮏ رﯾﺨﺘﻢ و ﮔﺮﻣﯽ ﻗﻄﺮه ی اﺷﮏ رو اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم

ﮐﻪ ﻟﺒﺎﺷﻮن ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﯿﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎ وﺣﺸﺖ ﭼﺸﻤﺎم رو ﺑﺎز ﮐﺮدم.
اﻣﯿﺮ روﺑﻪ روم واﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﺮد وﻟﯽ از اﻟﻨﺎز ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮددانلودستان

لینک دانلود به درخواست نویسنده حذف شد.