سنگ سیاه (جلد دوم)| مرضیه یگانه

نام_رمان: #سنگ_سیاه (جلد دوم)

نویسنده:مرضیه_یگانه
ژانر: #عاشقانه #پلیسی

خلاصه رمان سنگ سیاه ۲:                                                                        دانلود رمان سنگ سیاه ۲

در جلد یک رسیدیم به اینکه سوگل با نوشتن نامه ای کیان را رها میکنه. کیان بعد از رفتن سوگل مدتی با غم این عشق سر میکنه تا اینکه در ماموریت جدیدش به طور اتفاقی با کسی مواجه میشه که بسیار شبیه سوگله و ادعا میکنه که خواهر دو قلوی اونه….
اما اینکه سوگل کجاست و آیا خانواده ای داره یا لعیا خواهر اون هست یا نه رو در این جلد دنبال کنند …

 

قسمتی از رمان سنگ سیاه ۲:

صدای سوگل بود و جواب سوال من . لبخند نیش دار لعیا آزارم می داد ولی بی اعتنا به آن لبخند گوشم به صدای سوگل بود .

من به خودش هم گفتم ما به درد هم نمی خوریم اصلا برام مخم نیست که میخواد ازدواج کنه یا نه چون بین مت همه چی تموم شده .

ویس به پایان رسیده بود و سر بلند کردم سمت لعیا هنوز نیش لبخندش آزارم می داد که با اخم گفتم :

بهش چی گفتی؟

چیزی نگفتم همون سوالی که فرمودیئ رو پرسیدم 

پس چرا گفت واسش مهم نیست من ازدواج کنم یا نه؟

بهش در مورد ازدواج من حرفی زدید؟

دست دراز کرد تا گوشی اش را از من بگیرد که عصبی گفتم 

پس بهش گفتی

فرقی میکنه؟ نشنیدید چی گفت همه چی تموم شده..

خشم نگاهم را به جونش انداختم . موبایلش را محکم زدم کف دستش نشست پشت میز ش و باز با همان لحن کنایه دار مایه ی عذاب من شد 

جناب اشراقی به کارتون برسید تمام فکر و ذهن شما شده سوگل

چرا نشه ؟نامزدم بوده دوسش داشتم

خندید بلند و عصبی بعد در حالیکه دستش را در هوا تکان میداد گفت:وای عشق از اون عشق های تخیلی بسه شما هنوز نمی دونید چرا رفته..انوقت ادعا میکنید دوسش داشتید…

  جلد اول رمان سنگ سیاه دانلودستان