سگ خانه زاد (جلد اول رمان عشق و لازانیا ) | سامان

نام_رمان: #سگ_خانه_زاد

نویسنده:#سامان

ژانر:#اجتماعی#غمگین

خلاصه رمان سگ خانه زاد :

درباره یه دختر حرام زاده ۸ ساله که ناپدریش بهش تجاوز میکنه یه پسر ثروتمند ۲۷ و ۲۸ ساله به اسم بارمان که خرج خودش و خاله اش رو از طریق فروختن دخترای فراری بدست میاره اون دختر و که شرایط بدی داشته به اسم دختر خوندش میاره خونش که بزرگش کنه…

این رمان به افراد زیر ۱۸ سال توصیه نمیشود.

قسمتی از متن رمان سگ خانه زاد :

بارمان لبخندی زد و جواب داد: فلور فرار نمیکنه… ولی من تو این دنیا فقط فلور رو دارم… ممنون که برش
گردوندی .
پیمان سرش را پایین انداخت .
بیا – … نمیخواد به این زودی بری. بمون ناهارو با هم بخوریم. برام تعریف کن ببینم… پدرت چه کارس؟
– مهندس کشتی بوده بازنشست شده… الآنم زبان درس میده آقا بارمان .

فلور ته سیگارش را میکشید و با خود زمزمه میکرد: سلطان قلبم تو هستی تو هستی …
مرتضی مریم را زیر مشت و لگدش گرفته بود و به او و مادرش ناسزا میگفت. مادرش گوشه ای نشسته بود و
سعی میکرد چیزی نگوید اما پس از چندی طاقتش تاق شد: آقا مرتضی بسشه! قول میده دیگه تکرار نکنه !
مریم فکر کرد که قول نمیدهد .

مرتضی کمی عقب کشید و با فریاد گفت: ایندفعه به خاطر تاجی ازت گذشتم ولی اگه یه دف دیگه تکرار بشه
تیکه
بزرگت گوشته !
برگشت و به جای خود نشست و به پشتی اش تکیه داد. مریم تن دردناکش را به پستو کشید و از آنجا اسباب
کشی مستاجرهای جدید مرتضی را به طبقه بالا به تماشا کردن نشست. دعا میکرد که در انباری را باز نکنند. ظهر
میخواست
وسائل فلور را در آشغالهای کوچه بیندازد اما دلش نیامده بود. آنها چیزهایی بودند که او را به فلور متصلمیکردند…

جلد اول رمان عشق و لازانیا