قبله ی من | میم سادات هاشمی

 

نام_رمان: #قبله_ی_من

نویسنده_رمان:میم_سادات_هاشمی
ژانر: #عاشقانه 

خلاصه رمان  قبله ی من :                                                                     دانلود رمان قبله ی من

در رمان قبله ی من محیا دختریست که احساس میکند عقاید پدرش دست و پاگیر است و
دلش میخواهد آزادی از نوع دلخواه خودش را تجربه کند،
  اتفاقاتی که رخ می دهد او را در این راه مصر می سازد اما… 

 

 

دانلود رمان قبله ی من

قسمتی از رمان قبله ی من :

از روی اپن پایین می پرم و لبخند ملیحی تحویلش می دهم.-یه حرف خصوصی و جدی.ابروهایش رابالا می دهد و می گوید: خیلی خب.

میشنوم!و روی مبل می نشیند. مقابلش روی زمین زانو می زنم و کلماتم را کنار هم میچینم-راستش… راستش بابا!بگو دخترجون!-

راستش راجع به این موضوع چندباری حرف زدیم ولی… هر بار نظر شما بوده.یه ت ااز ابروهایش را بالا می دهد و چشمهایش را ریز می کند.

با آرامش ادامه میدهم: راجع به… چادرم!ابروهایش درهم می رود.-ببین بابا، تو رو خدا عصبی نشید. نمی دونم چرا این قدر اصرار داریدچادر سرم کنم!

خب اگر نکنم چی میشه؟ یه پوشش خوب داشته باشم بدون چادر.دستهایش را در هم گره می کند و به طرف جلو خم می شود. ازنگاه مستقیمشدلم

می لرزد اما آب دهانم راقورت می دهم و خواسته ام را می گویم:-من نمیخوام چادر سر کنم. اما… قول میدم پوششم طوری نباشه که ابروی شمابره!

بابا وقتی من اعتقادی به چادر نداشته باشم، دیگه پوشیدنش چه فایدهای داره؟! من دوس دارم خودم انتخاب کنم. اگر به زور سرم کنم… اگر.اگر به

زور سرت کنی چی میشه؟-ازش متنفر میشم!چشمهای جذابش گرد می شوند. ازجا بلند می شود و به طرفم میاید. سعی می کنمترسم را پشت

لبخندکجم پنهان کنم. خم می شود و شانه هایم را می گیرد

و ازجا بلندم می کند.ببین دختر! اگر چادرت رو کنار بذاری… بعد یه مدت چیزای دیگه رو کنارمیذاری! اول چادر نمی پوشی، بعدش میگی اگر یقه ام

سته نباشه چی میشه؟بعد اگر یکم موهاتو بیرون بذاری… بعدشم چیزایی که نمیخوام بگم.مستقیم به چشمانم زل میزند.دلم نمیخواد شاهداون رو

باشم. تو دختر رضا ایران منشی. دختر من! دستیبه موهایم میکشددختر من باید گل بمونه.سرم را از زیر دستش عقب می کشم و می پرانم:ینی

بدون چادر نمی شه گل بود؟نفسش را بیرون می دهد و شانه ام را رها می کندچرا از چادر بدت میاد؟

دانلود رمان قبله ی مندانلودستان