من عادت ندارم به این حال بد|شیدا سجادی

نام رمان: #من_عادت_ندارم_به_این_حال_بد

نویسنده: #شیدا_سجادی
ژانر: #عاشقانه

خلاصه رمان من عادت ندارم به این حال بد:

نشستم پشت فرمون،دیدمش،داشت مثل دیوونه ها وسط خیابون زیر بارون،پرسه میزد و گریه میکرد.
اشکهاش شده بود هم جنس بارون،بد میبارید..
باورم نمیشد این همون پناهه…
آخه چی میتونست اینطور به هق هق بندازتش…
نشست روی زمین…
دیگه نتونستم تحمل کنم،قلبم داشت از جا کنده میشد،ماشین و کنار خیابون پارک کردم،چطر رو برداشتم و پیاده شدم،دویدم سمتش…
°این پناه…پناه من بود…پشت و پناه رادوین مجد بوددانلودستان