میرغضب مهربون | شبنم کرمی

نام_رمان: #میرغضب_مهربون

نویسنده:#شبنم_کرمی

ژانر:#عاشقانه

خلاصه رمان میرغضب مهربون:

داستان درباره دختری به اسم رویاست! رویاتوی یکی از
پس کوچه های پایین شهر تهران همراه با مادرش زندگی میکنه, پدر رویا از دنیا رفته , ورویا تلاش میکنه که چرخه زندگی روبه دست بگیره ودنبال یه کارروز مزدی میگرده, باپیدا شدن کارتازه سختی های زندگیش شروع میشه….

قسمتی از رمان میرغضب مهربون :

حسرت کشیدم! پری ازکجابدونه گریه های رویا واسه قلبشه نه حرف شیدا! _مهم نیست بالاخره تموم میشه ومن ازاینجا میرم! دیگه
چیزی نمونده یک ماهونیمش گذشت! پری با غم توصداش گفت؛روزشماری میکنی واسه رفتن؟ دل شکسته ترازاونی بودم که بخوام
دلسوزی کنم! تندتند سرمو تکون دادم وگفتم؛ آره آره! آرزومیکنم هرچه زودتر این ۴ ماه کذایی تموم بشه وازاین خونه ی نفرت انگیز

خلاص بشم! پری بادلخوری سری تکون دادو گفت؛ باشه انشالله اون روزم میرسه. بیادخترم بریم شام بخوریم غذا ازدهن میفته. شیداکه
قهرکردرفت فرهادم غذا نخورده خوابید حداقل توبیا غذا بخور زحمتم هدرنره! اشتهام کورشده بود! میلی به غذا نداشتم.. نمیدونم چرااصلا
دلم واسه پری نمیسوخت.. اگه الان مامانم بود واسه اینکه زحمتش هدرنره ازغذاش میخوردم اما واسه پری این کارونکردم..

_ممنون پری…