نیشخند | فاطمه ایزی (پروا)

نام رمان: نیشخند

نویسنده: فاطمه ایزی (پروا)

ژانر:عاشقانه، کلکلی، ازدواج اجباری


خلاصه رمان نیشخند:

رمان نیشخند،داستانمهراد پسری خشن و غیرتیه که عاشق دخترعموی لجباز و یه دندش میشه.

پرناز که از کوچیکی اسم مهراد روشه

 

قسمتی از رمان نیشخند:

صدای مهراد موهای تنم سیخ شد:
_تو توی اتاق من چیکار می کنی؟
با کلی ترس به سمتش برگشتم .می دانستم اگر عصبانی شود چقدر ترسناک می شود ولی هنگام عصبانیت هم خیلی جذاب است.
الان وقت این فکرهاست پرناز ؟؟
_هااا؟ خب … خب میدونی چی شد
دلم تنگ شده بود اومدم از پنجره ی اتاق تو حیاط رو ببینم .یادته که قبلنا چقدر میومدم از اتاقت درخت گردو رو نگاه می کردم .
با زدن این حرف به گمانم یاد خاطره ی شیرین آن روز تابستانی افتاد.
ولی زود به خودش آمد و گفت:
_ینی به وسایل اتاقم دست نزدی ؟

دانلود رمان نیشخند | فاطمه ایزی (پروا)

_نه به جون خودم
با صدای بلندی گفت:
_به جون خودت قسم نخوررر
_اووو چه خبرته ؟سرمن داد نزن دوست دارم به جون خودم قسم بخورم اصلا .جون خودمه مال خودمه اکی شد؟
در حالی که به طرف من می آمد گفت:
_زبون دراز شدی. زبونتو کوتاهش کن وگرنه …
_وگرنه چی؟مثال می خوای چه غلطی …

چند رمان دیگر که شاید بپسندید:دانلودستان

    • تعداد صفحات کتاب : 150 صفحه